Privacy policy

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht F. Slingerland installatiebedrijf van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Waarom en hoe verzamelen we je gegevens?

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door F. Slingerland installatiebedrijf. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met F. Slingerland installatiebedrijf via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van F. Slingerland installatiebedrijf verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Delen we jouw gegevens?

Nee, F. Slingerland installatiebedrijf zal nooit je persoonlijke gegevens verkopen of zonder jouw expliciete toestemming doorsturen naar derde partijen.

Je gegevens worden enkel gedeeld met partijen die noodzakelijkerwijs benodigd zijn voor onze dienstverlening en met partijen waarvan wij verplicht worden om gegevens mee te delen.

F. Slingerland installatiebedrijf werkt samen met een aantal dienstverleners zoals: micropayment providers, database-beheerders, cloudopslagsystemen, CRM-providers, salesoftwareproviders, e-maildiensten ter ondersteuning van onze dienstverlening. Deze dienstverleners werken onder strikte geheimhoudingsovereenkomsten. We geven hen geen toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken of te openbaren, behalve onder strikte regelgeving als het in het kader is van hun dienstverlening.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door F. Slingerland installatiebedrijf, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met F. Slingerland installatiebedrijf via mail of een van de contactformulieren op onze website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, F. Slingerland installatiebedrijf, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door F. Slingerland installatiebedrijf of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar F. Slingerland installatiebedrijf. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van F. Slingerland installatiebedrijf privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij F. Slingerland installatiebedrijf vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met F. Slingerland installatiebedrijf. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door F. Slingerland installatiebedrijf. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij F. Slingerland installatiebedrijf opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient F. Slingerland installatiebedrijf al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij F. Slingerland installatiebedrijf vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat F. Slingerland installatiebedrijf niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat F. Slingerland installatiebedrijf jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@fslingerland.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

F. Slingerland installatiebedrijf verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van F. Slingerland installatiebedrijf via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan F. Slingerland installatiebedrijf de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met F. Slingerland installatiebedrijf met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

F. Slingerland installatiebedrijf behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer F. Slingerland installatiebedrijf dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van F. Slingerland installatiebedrijf te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Links naar websites van derden

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website en dus niet op andere websites die door middel van links met onze website is verbonden. Ook kan onze website links naar andere websites bevatten. F. Slingerland installatiebedrijf kan dan ook niet garanderen dat deze andere websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan.

Afmelden van (mogelijke) nieuwsbrieven

Je kunt je ten alle tijden afmelden voor onze mailinglijst. Stuur daarvoor een e-mail naar info@fslingerland.nl of meld je af door op de link te klikken onder in de e-mailberichten die je van ons ontvangt.

Wijzigingen

F. Slingerland installatiebedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.fslingerland.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Zeist, 1 januari 2021

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

F. Slingerland installatiebedrijf
Van Reenenweg 74
3702 ZL Zeist
info@fslingerland.nl
+31 (0)6 215 254 39

Categorie persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnReden
Plannen adviesgesprek
AchternaamToestemmingTwee jaar na adviesgesprekter controle dat er niet in een betrekkelijke korte periode keer op keer adviesgesprekken worden gepland
AdresToestemming Twee jaar na adviesgesprek
E-mailadresToestemmingTwee jaar na adviesgesprek
TelefoonnummerToestemmingTwee jaar na adviesgesprek
Nieuwsbrief
E-mailadresToestemmingTwee maanden na uitschrijving
Contactformulier vraag stellen
AchternaamToestemmingTwee maanden na volledige beantwoording van de vraag
E-mailadresToestemmingTwee maanden na volledige beantwoording van de vraag
TelefoonnummerToestemmingTwee maanden na volledige beantwoording van de vraag

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer InstalCenter persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

1. Recht op informatie

InstalCenter verstrekt u voor het verwerken van uw gegevens informatie betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen middels dit Privacy Statement.

2. Recht op inzage in uw gegevens

Indien u wenst in te zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Wij verstrekken u vervolgens een overzicht van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

3. Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om gegevens te wijzigen of aan te vullen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

4. Recht op verwijdering van de gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

5. Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is.

6. Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door InstalCenter kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

7. Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres info@instalcenter.nl of door een brief aan ons adres te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.